Primăria Oraşului Filiaşi

Primăria Oraşului Filiaşi

Secretarul Primăriei oraşului Filiaşi, Oglice Ion

04.04.2011 13:30:33

Oglice Ion

Născut la 1 septembrie 1957 în comuna Salcia, judeţul Dolj

STUDII

Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, promoţia 1987

ACTIVITATE PROFESIONALĂ:

-1988-1996 - secretar Primăria Argetoaia, judeţul Dolj

-1996-prezent - secretar Primăria Oraşului Filiaşi

Atribuţiile secretarului

Extras din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 - a administraţiei publice locale

Art.40 (3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare.

Art.43 (4) Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier se consemnează într-un proces-verbal, semnat de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

(5) Consilierul care conduce şedinţele de consiliu, împreună cu secretarul unităţii administrativ-teritoriale îţi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

(6) Înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţie consilierilor, în timp util, procesul-verbal al şedinţei anterioare, pe care ulterior îl va supune spre aprobare consiliului local. Consilierii au dreptul ca în cadrul şedinţei să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

(7) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în sedinţă se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi de secretar, după aprobarea procesului-verbal.

Art.48. Hotărârile consiliului local se semnează de consilierul care conduce şedinţele de consiliu, ales în condiţiile prevăzute la art. 37, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care consilierul ales în condiţiile prevăzute la art. 37 lipseşte sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri.

Art.49. (1) Secretarul nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală sau că depăşeşte competenţele ce revin, potrivit legii, consiliului local. În acest caz secretarul va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei.

(2) Secretarul va comunica hotărârile consiliului local primarului şi prefectului, de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptării.

(3) Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se face în scris de către secretar şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop.

Art.52 (2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al aparatului propriu de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor, la cererea acestora, în termen de cel mult 20 de zile, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.

(4) Fiecare consilier, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.

Art.57 (5) Până la constituirea noului consiliu local primarul, viceprimarul sau, în absenţa acestora, secretarul va rezolva problemele curente ale comunei sau ale oraşului, potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

Art.75. (1) Referendumul local se organizează, în condiţiile legii, prin grija prefectului, cu sprijinul secretarului şi al aparatului propriu de specialitate al consiliului local respectiv.

CAPITOLUL IV

Secretarul, serviciile publice locale şi aparatul propriu de pecialitate
SECŢIUNEA 1
Secretarul

         Art. 83. - (1) Fiecare comună, oraş sau subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraşului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. În mod excepţional în funcţia de secretar al comunei poate fi numită şi o persoană cu alte studii superioare sau cu studii liceale atestate prin bacalaureat.
         (2) Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
         (3) Secretarul nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul.
         Art. 84. - (1) Funcţia de secretar se ocupă pe bază de concurs sau de examen, după caz, iar numirea se face de către prefect.
         (2) Concursul sau examenul se organizează de primar, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data la care postul a devenit vacant. Din comisia de concurs sau de examinare vor face parte în mod obligatoriu primarul, secretarul general al prefecturii, secretarul general al judetului şi 2 reprezentanţi desemnaţi de consiliul local respectiv. Ordinul de numire se emite de prefect, în termen de cel mult 10 zile de la primirea rezultatului concursului sau examenului, care se comunică de către primar în termen de cel mult 3 zile de la rămânerea definitivă a rezultatului concursului sau al examenului.
         (3) Secretarul se bucurã de stabilitate în functie, în condiţiile legii.
         Art. 85. - (1) Secretarul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
         a) participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local;
         b) coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
         c) avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-şi răspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale;
         d) avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului;
         e) urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal;
         f) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat;
         g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local;
         h) asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel;
         i) asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ;
         j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
         k) legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în condiţiile legii.
         (2) Secretarul poate coordona şi alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administratiei publice locale, stabilite de primar.
         (3) Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local ori de primar.
         Art. 86. - Eliberarea din funcţie, precum şi sancţionarea disciplinară a secretarului se fac de către prefect, numai la propunerea consiliului local, adoptată cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie, ca urmare a iniţiativei primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor, pe baza concluziilor reieşite din desfăşurarea unei cercetări administrative.

Informatii contact

B-dul Racoţeanu, nr.160
Oraşul Filiaşi, Judeţul Dolj
Telefon: 0371-517288
Fax: 0371-517289
Email: primarie@netfil.ro
contact@primaria-filiasi.ro

Meteo

Filiaşi
Coordonate: 44.55,23.5167
Temperatură: 14.76°C
Vânt: 1.17 Km/h
Umiditate: 89%
cer acoperit de nori

Răsărit: 05:53, Apus: 20:52
20.05.2024 03:26:05

Curs valutar BNR

EUR Euro 4.9751
USD Dolarul american 4.5879
CHF Francul elveţian 5.0460
GBP Lira sterlină 5.8059
XAU Gramul de aur 351.6538

Copyright © Primăria Oraşului Filiaşi

Valid XHTML 1.0 Transitional